Rozwój procedur analitycznych z wykorzystaniem najnowszych technik pomiarowych niezbędnych do właściwej oceny ryzyka środowiskowego wprowadzanych nowych produktów i rozwiązań technologicznych, identyfikacji nowych zanieczyszczeń i markerów procesów zachodzących z ich udziałem.

Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej z wykorzystaniem analizy ścieków (Wastewater-Based Epidemiology, WBE). Ocena narażenia populacji na terenach zurbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami na podstawie analizy ścieków.

Identyfikacja stopnia narażenia społeczności na wybrane ksenobiotyki z wykorzystaniem analizy zanieczyszczenia powietrza oraz modeli transportu zanieczyszczeń i algorytmów uczenia maszynowego

Zmienność sezonowa źródeł zanieczyszczeń pyłowych powietrza na terenach zurbanizowanych w oparciu o badania składu chemicznego i izotopowego – analiza jakości powietrza, wpływu na środowisko i zdrowie człowieka, identyfikacja zmian profilu źródeł zanieczyszczeń w aspekcie zmian w branży paliwowej i energetycznej.

Rozwój zaawansowanych metod oczyszczania ścieków i uzdatniania wód, ograniczenie emisji i usuwania zanieczyszczeń z grupy tzw. nowo identyfikowanych zanieczyszczeń (pozostałości farmaceutyków, środków pielęgnacji osobistej, związków endokrynnych).

Celem tej części działań jest polepszenie jakości wód przeznaczonej do spożycia oraz zmniejszenie antropopresji na środowisko. Ma to szczególne znaczenie w gospodarce obiegu zamkniętego i zaproponowanych przez Komisję Europejską przepisów, które mają stymulować i ułatwiać ponowne wykorzystywanie wody do nawadniania
w rolnictwie. Mają też przyczynić się do zapobiegania niedoborom wody, lepszej ochrony środowiska i konsumentów. Odpowiedzią na te zapotrzebowania są poniższe działania:

Opracowanie innowacyjnej metody intensyfikacji uwalniania rodników hydroksylowych OH* w procesach fotolitycznego oczyszczania ścieków i wód odpadowych oraz neutralizacji odorów. Celem prowadzonych badań jest opracowanie
i wdrożenie innowacyjnej metody dającej szansę na istotną poprawę efektywności usuwania zanieczyszczeń aktywnych biologicznie w nowopowstających jak i istniejących systemach oczyszczania ścieków przyczyniając się do redukcji presji środowiskowej emitowanych wód oczyszczonych.

Zastosowanie opracowanych materiałów wielofunkcyjnych w zaawansowanych metodach oczyszczania ścieków i uzdatniania wód m.in. poprzez usuwanie nowo identyfikowanych zanieczyszczeń z zastosowaniem fotokatalizatorów zawierających tlenek tytanu.

0
Aktualne projekty
0
Projekty zrealizowane