Grant Uczelniany na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów (Działanie 4) – 2020r. – Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej opartej na analizie ścieków do identyfikacji stopnia narażenia populacji na terenach zurbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami – kierownik projektu dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, projekt realizowany we współpracy międzynarodowej.

Grant Uczelniany na prace badawcze realizowane z udziałem doktorantów (Działanie 4) – Analiza obecności związków endokrynnych i antybiotyków w osadach ściekowych w kontekście ich rolniczego zastosowania – realizacja projektu: dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH; mgr Wioleta Bolesta.

Identyfikacja źródeł aerozoli węglowych w aglomeracji krakowskiej w oparciu o analizy składu chemicznego i izotopowego frakcji PM10 i PM1 pyłów zawieszonych; kierownik mgr inż. Alicja Skiba, opiekun dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH, projekt realizowany we współpracy międzynarodowej z Vienna University of Technology (Austria).

Dotychczasowe rezultaty projektu i ich upowszechnienie na konferencjach naukowych:

 • Radiocarbon in the Environment III Conference – temat prezentacji:  “Application of the carbonaceous fraction of particulate matter and natural carbon isotopes for emission source apportionment in Krakow (Poland)” Skiba et al. Dostęp do abstraktu: Book of Abstracts_Radiocarbon Conference
 • EGU General Assembly 2021 – temat prezentacji: „Chemical
  composition of PM1 and PM10 fraction collected in urban atmosphere of Krakow,
  southern Poland during 2018-2019 period” Skiba et al.  Dostęp do abstraktu: Abstract EGU21
 • XVII KONFERENCJA Elektroanaliza w Teorii i Praktyce – temat prezentacji: „Wykorzystanie chromatografu jonowego z detektorem konduktometrycznym do analizy sezonowych zmian stężenia wybranych jonów we frakcji PM1 i PM10 pyłu zawieszonego, pobranego na terenie Krakowa w latach 2018-2019” Skiba et al.  Dostęp do abstraktu: Book of Abstracts Elektroanaliza 2020 
 • ENERGY FUELS ENVIRONMENT 2020 – temat prezentacji: „Seasonal changes in the composition and concentration of selected chemical compounds in the PM1 and PM10 fractions of particulate matter collected in Krakow in 2018-2019” Skiba et al. Dostęp do abstraktu: Book of Abstracts EFE2020
 •  ENERGY FUELS ENVIRONMENT EFE 2022 – temat prezentacji: „Source apportionment of carbonaceus particulate matter (PM1 and PM10) collected in Kraków based on the carbon isotope analyses” Skiba et al. Dostęp do abstraktu:  http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/09/Book-of-Abstract-EFE2022.pdf 
 •  Dzięki realizacji projektu Alicja Skiba (kierownik projektu) uzyskała 27.02.2023 stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna. Tytuł rozprawy: „Zmienność sezonowa źródeł zanieczyszczeń pyłowych powietrza w Krakowie w okresie 2018-2019 w oparciu o badania składu chemicznego i izotopowego”.
 • Jednym z rezultatów projektu jest publikacja pt. Organic aerosol sources in Krakow, Poland, before implementation of a solid fuel residential heating ban” Casotto R., Skiba A. et al. Science of the Total Environment, 2022. Dostęp: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722057540/pdfft?md5=e44c78f71b366a18d686d89ca0966c79&pid=1-s2.0-S0048969722057540-main.pdf .

dr hab. inż. K. Styszko, prof. AGH – członek Management Committee, work groups 2 i 3
mgr inż. Alicja Skiba – członek WG2
mgr inż. Przemysław Furman – członek WG2

https://www.costcolossal.eu/

realizacja prac doktorskich mgr inż. A. Skiba oraz mgr inż. P. Furman – studia interdyscyplinarne FCB (WFiIS oraz WEiP).

http://www.fcb.fis.agh.edu.pl/index.php

(MicroRNAs expression of human peripheral blood monocytes following in vitro exposure to ambient fine particulate matter (PM2,5)- a potential link between air pollution and atherosclerosis, project NCN

Konsorcjum: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum (lider), WFiIS oraz WEiP
(kierownik ze strony WEiP – dr hab. inż. K.Styszko, prof. AGH).